Event Name City State Attendance Exhibitors Date Action
2021 Fourth Avenue Spring Street Fair Tucson Arizona - - Mar 19
UBU Expo 2021 New Windsor New York Estimated
estimated
Estimated
estimated
Jul 02
Iowa State Fair 2021 Des Moines Iowa verified
verified
- Aug 12
Missouri State Fair 2021 Sedalia Missouri - - Aug 12
Kentucky State Fair 2021 Louisville Kentucky - - Aug 19
Colorado State Fair 2021 Pueblo Colorado - - Aug 27
Kansas State Fair 2021 - - Sep 10
Tennessee State Fair 2021 Nashville Tennessee - - Sep 10
2021 Fourth Avenue Winter Street Fair Tucson Arizona - - Dec 19
Missouri State Fair 2022 Sedalia Missouri Estimated
estimated
- Aug 11